Klachtenregeling van King Parking

 

Artikel 1  – Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retourenring van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens King Parking verwerkt.
 • King Parking zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres.
 • Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van King Parking, zal King Parking de klant compensatie bieden die King Parking redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan King Parking voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 2 – Klachtenregeling

1. In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder:

a   Klager

de natuurlijke persoon of rechts persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

–   de klant

–   een vertegenwoordiger namens de klant

–   nabestaande(n) van een overleden klant

b   Klacht

een klacht kan zijn:

–   een uiting van ongenoegen over de dienstverlening

–   een aansprakelijkheidsstelling m.b.t. geleden schade

c   Geschil

een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klant daarin niet berust.

d   Oordeel

een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van namens de parkeeraanbieder. Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

 

 2. Doelstellingen van de Klachtenregeling

De Klachtenregeling heeft tot doel:

 • een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;
 • het zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming; 

 

3. Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht

 1. De klager wendt zich bij klachten eerst tot de dienstverlener (rechtspersoon)
 2. De klager of diens vertegenwoordiger dient de klacht schriftelijk / per email in, die rechtstreeks gericht is aan de onderneming.
 3. De onderneming zal binnen twee weken na het ontvangen van de klacht in contact treden met de klager. Wanneer het contact niet tot een afdoende oplossing van de klacht leidt, wordt de klager of diens vertegenwoordiger gewezen op de mogelijkheid het voor te leggen aan de geschillencommissie van de stichting.
 4. De onderneming en de klager of diens vertegenwoordiger proberen in samenspraak met elkaar tot een bevredigende oplossing te komen.

 

4. Ontvankelijkheid

 1. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht indien:
 2. een klacht geen betrekking heeft op een geleverde dienst
 3. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
 4. Indien de klacht op anderen dan de onderneming betrekking heeft.

  

5. Klachtbehandeling

 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht neemt de onderneming contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
 2. Bij de behandeling van de klacht zal de behandelaar van de onderneming hoor en wederhoor toepassen
 3. De klager wordt schriftelijk door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 4. Indien de behandelaar het nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, schade-expert worden ingeschakeld.
 5. De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling een brief en of email van de onderneming waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd.

  

6. Termijnen

 1. Een klacht dient te worden ingediend binnen twee weken nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen dat de dienstverlening van de onderneming een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
 2. Indien het een materiële schade (aan of in het voertuig), dan dient de klager dit onverwijld bij de onderneming bekend te maken. Teneinde de verwijtbaarheid jegens de onderneming vast te kunnen stellen 1).  
 3. Indien de termijn is verstreken, zal de klacht nog steeds in behandeling worden genomen, echter de klager wordt gevraagd schriftelijk toe te lichten waarom de klacht niet onverwijld (materiële schade) of pas na twee weken (dienstverlening) wordt ingediend.
 4. De onderneming zal de klachtenbehandeling binnen acht weken hebben afgerond.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door de onderneming met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.

 

 • Het onverwijld melden van de materiële schade is van belang om de causaliteit vast te stellen. Het is immers mogelijk dat de schade na de bewaring door de parkeerondernemer is ontstaan.

 

7. Geschillencommissie Stichting Kwaliteitszorg Parkeren

 1. Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de stichting Kwaliteitszorg Parkeren.

 

8. Informatie

 1. De onderneming draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en klanten het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website, het verstrekken van folders en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.

 

9. Kosten

 1. De klager is voor de klachtbehandeling zoals neergelegd in deze Klachtenregeling geen kosten verschuldigd.
 2. Als de klager bij de behandeling van de klacht (rechts)bijstand inschakelt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.

 

10. Geheimhouding

 1. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoon-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 2. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting (als bedoeld in dit artikel lid 1) is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.

 

11. Verwerking persoonsgegevens

 1. De onderneming s verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens.
 2. De onderneming valt aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal zorg dragen voor een zorgvuldige omgang met verkregen persoonsgegevens.
 3. De persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel zullen maximaal 2 jaar, nadat de behandeling van de klacht is afgerond, worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

 

12. Inwerkingtreding

De Klachtenregeling is op 01-03-2020 vastgesteld en treedt per voorgenoemde datum in werking.